dadelomemorial18

Dadelo Wyścigi Szosowe: XIV Memoriał Czesława Popławskiego. Brodnica 15.07.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Aktualności

1

20-06-2018 :: Regulamin

 

 

Regulamin

 

XIV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego

Memoriał Czesława Popławskiego”

Brodnica 15.07.2018

 


CELE wyścigu:
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej na Pojezierzu Brodnickim ze szczególnym uwzględnieniem turystycznych walorów miasta Brodnicy.
2. Propagowanie aktywnego wypoczynku .

3.Promocja miasta Brodnicy.

ORGANIZATOR:
Chiptiming.pl
Kontakt: Arkadiusz Popławski
tel. kom. 697 943 996
e-mail: info@chiptiming.pl


TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU:
Termin wyścigu: 15 lipiec 2018
Biuro zawodów: Restauracja U Bosmana (ul.Sądowa).

Start honorowy: Aleja Józefa Piłsudskiego (na wysokości Restauracji U BOSMANA)

Start ostry: ul.Na Belfort

Meta : ul.Na Belfort (Belfort- na szczycie podjazdu 10%)

Trasę stanowi runda o długości 16,5km (Brodnica-Szabda-Mszano-Niewierz-Brodnica).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej http://dadelomemorial18.chiptiming.pl/ w sposób prawidłowy i kompletny.
Dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 15.07.2018.


Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).

Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 50 zł (opłata przez PAYU) dla wszystkich kat.wiekowych. Zapisani w dniu zawodów oraz zarejestrowani on line lecz nie opłaceni elektronicznie - opłata 60 zł

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach oraz numer startowy z chipem na kierownicy. Brak numerów, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych,zrywanie itp jest równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników wyścigu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.


PROGRAM WYŚCIGU:

15.07.2018 (niedziela)
godz. 9.00 – 10.30 – biuro zawodów,wydawanie numerów,przyjmowanie zgłoszeń

godz. 10.45 – odprawa techniczna

godz. 10.55- Start HONOROWY
godz. 11.00 – START kategorii: M20,M30,M40,M50

godz. 11.05 – START kategorii: M70,M60,K20,K30,K40 ,Amator
ok.godz. 13.45 – dekoracja zwycięzców (U Bosmana,ul.Sądowa)

ok.godz. 14.00 -zakończenie zawodów

DYSTANSE:

- Kat. M20,M30,M40,M50 -4 rundy 17 km km
- Kat. K20,K30,M60,M70,Amator open 2 rundy 17 km

 



ORGANIZACJA WYŚCIGU:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapa trasy będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej www.chiptiming.pl oraz w biurze zawodów przed startem.
2. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania dróg wojewódzkich,powiatowych oraz gminnych zostanie zabezpieczone przez Policję oraz OSP.
3. Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godz. 12.30 ma prawo zostać sklasyfikowanym, jednak nie gwarantuje mu się pełnych świadczeń. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy..

4.Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

6. Wszystkich zawodników obowiązuje start wspólny.




KATEGORIE WIEKOWE:

Mężczyźni:

M20: 18 → 29 lat

M30: 30 → 39 lat

M40: 40 → 49 lat

M50: 50 → 59 lat

M60: 60 → 69 lat

M70: 70 i starsi

Amatorzy

Amatorzy (16-29lat)

Amatorzy(30-49lat)

Amatorzy (50+)


 

Kobiety:

K20: 18 → 29 lat

K30: 30 →39 lat

K40: 40 i starsze


 

O przynależności do kat.wiekowej decyduje rocznik .

NAGRODY:
Od miejsca 1 do 3 we wszystkich kategoriach trofea sportowe

Nagrody rzeczowe w kategoriach OPEN na dystansach krótkim I długim.

KARY:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw „koniec wyścigu”.Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów oraz zwrócić numery startowe.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.


PROTESTY
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


RUCH DROGOWY:

1. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
2. Zabezpieczenie pilotów policyjnych dotyczy zawodników bądź grupy zawodników z czołówki wyścigu. Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3.Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko większe skrzyżowania dróg asfaltowych w mieście Brodnicy oraz poza miastem. Drogi dojazdowe gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.
4. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest Arkadiusz Popławski, tel. kom. 697 943 996.
7. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując listę startową akceptuje warunki regulaminu imprezy a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
10. Adres najbliższego szpitala: Powiatowy Szpital w Brodnicy. 87-300 Brodnica ,ul.Wiejska 9, tel.056-4982993

11.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego postanowień.